📄 ร่างประกาศขอบเขตของาน (TOR)
10 / Jan / 2022 Office of the Secretary

 • ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 3) Click
 • ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2) Click
 • ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2) Click
 • ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง Click
 • ชุดกล้องจุลทรรศน์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด  Click  
 • ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด (รอบ 2) Click
 • เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องวัดอัตราการซึมน้ำของดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด (e-bidding ครั้งที่ 2) Click
 • ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซในบรรยากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดปั๊มดูดสารละลายตัวอย่าง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด(วิจารณ์ครั้งที่ 2) Click
 • ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • เครื่องวัดอัตราการซึมน้ำของดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • เตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง Click
 • ชุดควบคุมอุณหภูมิให้แก่ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดเครื่องเขย่า ชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 3) Click
 • ชุดโต๊ะปฏิบัติการ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) Click
 • ชุดเครื่องเขย่า ชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) Click
 • ชุดโต๊ะปฏิบัติการ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • กล้องสเตอริโอแบบภาพกว้างสามมิติชนิดความละเอียดสูงพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ระบบริเวอร์สออสโมซิส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดเครื่องเขย่า ชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 4 ชุด Click
 • ชุดควบคุมอุณหภูมิให้แก่ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • เครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) Click
 • เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนรังสีในช่วงอินฟาเรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 เครื่อง Click
 • เครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องมือตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง P.M. 2.5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2) Click
 • เครื่องวิเคราะห์คลอโรฟิลล์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Click
 • เครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ Click
 • ชุดเครื่องมือตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง P.M. 2.5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 3 ชุด Click
 • ชุดกลั่นสำหรับหาปริมาณไนโตรเจน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม Click
 • ชุดย่อยตัวอย่าง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม Click

Share