สำนักงานเลขานุการ
สนับสนุนส่วนงาน : บริหารและธุรการ | งานคลังและพัสดุ | งานแผนและงานบริการการศึกษา

งานแผนและบริหารการศึกษา

เอกสารงานแผนและบริหารการศึกษา

 • 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณแผ่นดิน) คณะสิ่งแวดล้อม Dowload
 • 2. แบบแสดงรายละเอียดงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบครุภัณฑ์) Dowload
 • 3. งบประมาณรายรับ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (งบประมาณเงินรายได้) คณะสิ่งแวดล้อม Dowload
 • 4. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (งบประมาณเงินรายได้) คณะสิ่งแวดล้อม Dowload
  4.1 รหัส ERP งบประมาณเงินรายได้สำนักงานเลขานุการ Dowload
  4.2 รหัส ERP งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม Dowload
  4.3 รหัส ERP งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Dowload
  4.4 รหัส ERP งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม Dowload
  4.5 รหัส ERP งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Dowload
 • 5. แบบฟอร์มส่วนงานขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย (กผง.3) 
 • 6. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงภายในส่วนงาน (กผง.4) Dowload