สำนักงานเลขานุการ
สนับสนุนส่วนงาน : บริหารและธุรการ | งานคลังและพัสดุ | งานแผนและงานบริการการศึกษา
 1. คำร้องขอลงทะเบียนเรียน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) : click
  – ลงทะเบียนเรียนล่าช้าหรือรักษาสถานภาพนิสิตล่าช้า,
  – เพิ่ม หรือ ถอน รายวิชาล่าช้า
  – ลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิจหรือลงทะเบียนเกิน 7 หน่วยกิตสำหรับภาคฤดูร้อน,
  – ลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  – ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
  – ย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
 2. คำร้องขอย้ายคณะ : click
 3. คำร้องขอย้ายสาขา : click
 4. ขอเทียบโอนรายวิชา : click
 5. ใบลาพักการศึกษา : click
 6. คำร้องทั่วไป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) : click
  – ขอใบแทนปริญญาบัตร
  – เปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล
  – แจ้งคำร้องเรื่องอื่น ๆ
 7. คำร้องทั่วไป (คณะสิ่งแวดล้อม) : click
  – กรณีที่ไม่ต้องเสนอคณบดีพิจารณา เช่น ขอเลื่อนสอบ, ขออนุญาตหยุดเรียน, แจ้งคำร้องเรื่องอื่น ๆ, ขอหนังสือฝึกงาน, ขอหนังสือรับรอง
 8. คำร้องขอ… : click
 9. ใบขอลาออก : click