โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Program

Bachelor Degree
ProgramB.Sc. (Environmental Science and Technology)

The program produces graduates with knowledge, abilities, and skills in both theory and practice in environmental science and technology. The graduates are able to apply the knowledge in natural resources and environmental management for sustainable development of the country when working in both public and private sectors.

  • Major Environmental Science and Technology focus on the development of innovation and technology in pollution treatment and environmental restoration. Technologies for restoring and preserving the biodiversity of ecosystems including forest ecosystems, freshwater ecosystem, coastal and marine ecosystems. Environmental management in industrial plants, creating an environmentally friendly business strategy, greenhouse gas management product, life cycle assessment, and developing environmentally friendly products.
ProgramB.Sc. (Environmental Management)

The program produces graduates with knowledge, abilities, and skills in both theory and practice in environmental science. The graduates are able to apply the knowledge in natural resources and environmental management for sustainable development of the country when working in both public and private sectors.

  • Major Environmental Management focus on system analysis and environmental assessment, systematic environmental management, Communicating knowledge for the community, and teamwork.