What’s new?
What’s new?
Vgreen คณะสิ่งแวดล้อม มก. ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อกำหนดฉลาก CIRCULAR MARK เป็นครั้งแรกในโลก

Vgreen คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อกำหนดฉลาก CIRCULAR MARK เป็นครั้งแรกในโลกโดยประเทศไทย และให้การรับรอง 30 บริษัท 376 ผลิตภัณฑ์ เสร็จสิ้น ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย บพข. (สิ้นสุด พ.ค. 2565) พร้อมกับได้ส่งมอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาสู่มาตรฐานและระบบรับรองระดับชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ฉลาก CIRCULAR MARK เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก รับฟังการสัมภาษณ์พิเศษผ่าน link https://fb.watch/dYZcn6_FT_/ โดยวิทยากร : • รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ Vgreen  • ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน • นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ คณะทำงาน กกร. ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้สนใจขอรับการรับรองฉลาก CIRCULAR MARK สอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย #CircularMark #CircularEconomyInAction #TEI credit FB : Kasetsart University https://fb.watch/dY_c6X03vK/

30 / Jun / 2022
Read more