What’s new?
What’s new?
คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยการจัดทำฐานข้อมูลฯ ครั้งที่ 3-4 กับหน่วยงาน สผ.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย ครั้งที่ 3 และ 4 ซึ่งดำเนินการประชุมโดย สผ. กองยุทธศาสตร์และแผน งาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และการประมง และตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม เพื่อประกอบการจัดทำ EPI ของประเทศไทย ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลฯ ครั้งที่ 3-4

21 / Apr / 2022
Read more
คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะฯ กับหน่วยงาน สผ. ครั้งที่ 1,2

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดย สผ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย เพื่อประกอบการจัดทำ EPI ของประเทศไทย ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะฯ

21 / Apr / 2022
Read more