What’s new?
What’s new?
คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมได้รับ🎖รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง

03 / Nov / 2021
Read more
สารจากคณบดี
สารจากคณบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 🎉 🌏 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับคณะสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลำดับที่ 15 เป็นหน่วยงานน้องใหม่ที่ประกาศจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นการรวมกันของ “วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม” และ “ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์” เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การผลิตบัณฑิตที่มี “ตัวตน”ที่มีเอกลักษณ์ “ตัวตน” ของคนสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นการ ทาสีเขียวเพื่อให้คนอื่นเห็นว่า เรามีสีเดียวกับ “ต้นไม้” หากแต่…เพราะว่า “ต้นไม้ หรือ ธรรมชาติ” เปรียบเสมือน หลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่ง รวมทั้งมนุษย์ โดยจัดการ/ควบคุมไม่ให้ก่อมลพิษขึ้น และ “ตัวตน” ของบัณฑิตคณะสิ่งแวดล้อม จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาและปรับตัวให้สามารถอยู่บนโลกของการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 / Jul / 2021
Read more
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิจากคณะสิ่งแวดล้อม

ข่าวดี..ชาว ENVI รู้แล้วบอกต่อ ! คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิจากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาวิชาดังนี้ ปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) – หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) – หลักสูตรปรับปรุง 2543 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) – หลักสูตรปรับปรุง 2544

01 / Jul / 2021
Read more
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เกษม จันทร์แก้ว” เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรีคนใหม่ โปรดเกล้ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4  พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้นบัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่6 ในรัชกาลปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่ นายเกษม จันทร์แก้ว ด้วย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ณ โอกาสนี้ ประวัติ “เกษม จันทร์แก้ว” องคมนตรีคนใหม่

24 / Mar / 2021
Read more