เกี่ยวกับหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

ส่วนงานทำหน้าที่ให้การสนับสนุนเป็นหลัก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  • 1. งานบริหารและธุรการ : ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ บริหารงานบุคคล ดูแลอาคารสถานที่ และการรักษาความปลอดภัย
  • 2. งานคลังและพัสดุ : ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ
  • 3. งานแผนและบริหารการศึกษา: ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน บริหารงบประมาณ และการบริการด้านงานการศึกษา
  • 4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย