ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2518  โดยจัดตั้งเป็นโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2518  จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นโครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในปี 2535 และก่อตั้งวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมในวันที่ 12 ธันวาคม 2542 แล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

หลักสูตรการเรียนการสอน

 • ปริญญาตรี
  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
  – สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ปริญญาโท
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • ปริญญาเอก
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • ชุดวิชา “ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน”
  วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถในการผสมผสานบนพื้นฐานความรู้เฉพาะด้าน และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกระดับ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสหวิทยาการ นอกจากนี้นิสิตยังได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) การประเมินผลกระทบด้านสังคม (SIA) การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIS) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาฯ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  และเข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระได้อย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับในวงการวิชาการสิ่งแวดล้อมมายาวนานกว่า 40 ปี

กลุ่มงานวิจัยของภาควิชาฯ

(1) Physical Environment Research Group (PERG)

 • – Atmospheric Sciences
 • – Global Changes
 • – Air Pollution Modeling
 • – Noise Pollution
 • – Vibration
 • – Wave
 • – GIS
 • – Sustainable Energy

(2) Eco-Science Community Research Group (ESC Research Group)

 • – Water Pollution and Control
 • – Soil Pollution and Control
 • – Environmental Soil Science
 • – Visual Pollution
 • – Ecotoxicology in Tropical Zone
 • – Wastewater Treatment Technology
 • – Eco-Development and Control
 • – Aquatic Environment and Management
 • – Marine and Coastal Environment and Management
 • – Terrestrial Ecology
 • – Resource Conservation Ecology
 • – Natural Resource System Management
 • – Environmental Wildlife Management
 • – Environmental Education
 • – Urban and City Planning Management
 • – Waste Utilization

ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 • – Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
 • – Keio University, Japan
 • – Food and Agriculture Materials Inspection Center (FAMIC),Kyoto University, Japan
 • – Leeds University, UK
 • – Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Science, China
 • – University of Technology Malaysia, Malaysia
 • – National University of Laos, Laos
 • – University of Battambang, Cambodia
 • – Hanoi University of Pharmacy, Vietnam

พันธกิจของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้น นอกจากจะผลิตบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้สังคมแล้ว ยังมีงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งมีงานบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตจากรุ่นสู่รุ่น โดยมุ่งหวังให้ผลผลิตจากภาควิชาฯ เป็นกำลังสำคัญในการชี้นำในการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติได้อย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ