เกี่ยวกับหน่วยงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
การพัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและให้บริการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
 • พัฒนางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการแก่สังคมทั้งภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน
 • เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคม การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการวิจัย และกิจกรรมประกอบด้วย

1. งานด้านการวิจัย

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่า พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์กับการพัฒนาประเทศเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • จัดทำกลยุทธ์และแผนงานด้านการวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
 • สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
 • จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกคณะสิ่งแวดล้อม

2. งานด้านบริการวิชาการ

บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งในภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ในแขนงต่างๆ เช่น

 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านการควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างผลงานบริการวิชาการที่ผ่านมา

ด้านการศึกษา ออกแบบ วิจัยและพัฒนา

 • การศึกษาสัดส่วนองค์ประกอบและแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี
 • การศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • การศึกษาวิจัยความเหมาะสมการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • การศึกษาความเหมาะสมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • การสำรวจข้อมูล การพัฒนาแบบจำลองการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศและเผยแพร่ สร้างการรับรู้
 • การพัฒนาคู่มือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่สิ่งแวดล้อม ปตท.
 • การบริการแบบจำลองการพยากรณ์เสียง โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • การวิจัยประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฝายชะลอน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 • การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านอากาศ
 • การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร)
 • การพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับภูมิภาค รายละเอียดตามจังหวัด เพื่อยกระดับชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
 • การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เหมาะสมในการจัดวางปะการังเทียม
 • โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหิ่งห้อย
 • Advancement of National Municipal Solid Waste Database

ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโปร่งพรหม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
 • โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการก่อสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนพระธาตุน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการการศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าวังน้อย
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้
 • โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการตรวจวัดระดับเสียงพื้นที่บริเวณมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก

 • การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อประกอบการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติฉบับที่ 3
 • สร้างความพร้อมการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายในภาคการเกษตร
 • การเสริมสร้างศักยภาพการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของชุมชนในเครือข่ายตำบลสุขภาวะในการพัฒนาองค์ความรู้ภาวะโลกร้อนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดการขยะ
 • โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร (ภาคปศุสัตว์)
 • โครงการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
 • โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
 • การทวนสอบโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 • Promotion of Appropriate GHG Mitigation Measures and Appropriate Mitigation Measures and MRV System for the Oil Palm Sector
 • Thailand’s GHG Inventory: Quality Control of Activity Data and Activity Data Factor for the Waste sector
 • Development of National Reference based on WaCCliM Roadmap for Water and Wastewater Utilities towards Carbon Neutrality in Thailand
 • Thailand’s Fourth National Communication and Third Biennial Update Report (NC4-BUR3) to the UNFCCC

ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน

 • การพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับระดับอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบเชิงปฏิบัติการเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฏิบัติ การเปลี่ยนของเสียสู่โมเดลธุรกิจอัพไซคลิ่ง  Circular Economy in Action : Design Thinking for Upcycling Business Model
 • โครงการการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
 • โครงการการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • การศึกษาและจัดทำระบบการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชุมชน

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

 • การสร้างต้นแบบการพัฒนาทักษะ และคุณธรรมทางการเงินของนิสิตภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมของสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของประเทศ
 • การสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์
 • การสัมมนาวิชาการเรื่องอุตสาหกรรม 4.0: การพัฒนา ใส่ใจ ให้ยั่งยืน
 • หลักสูตรความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
 • การอบรมวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านอากาศ
 • การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับระดับอุดมศึกษา
 • Training Programs on Air and Noise Quality Modelling (Module1)-Institution Strengthening on Air and Noise Quality Monitoring and the Improvement of Resources Efficiency and Transfer Appropriate Technology for Waste Management in SMEs