ภาควิชาเทคโนโลยีเเละการจัดการสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม เดิมคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2538 ในปี พ.ศ. 2547

ภาควิชาฯได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งภายหลังได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2560

ในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาฯได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และในปี 2554 ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมทำการอยู่ที่อาคารคณะสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 และ 5 ให้การศึกษาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 3 หลักสูตรดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี
  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • ระดับปริญญาโท
  วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
 • ระดับปริญญาเอก
  ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการติดตามตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป เข้าทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระ ที่ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การผลิตบัณฑิตของภาควิชายังคำนึงถึงข้อกำหนดและระเบียบของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับความก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการควบคุมมลพิษและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ภาควิชายังมีหน่วยงานย่อยในสังกัดประกอบด้วยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หน่วยวิจัยนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ และเครือข่ายวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโขง

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิที่มีความสนใจในงานวิจัยต่างๆ ที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักดังต่อไปนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • Environmental Pollution and Control
 • Air Pollution Monitoring and Analysis
 • Agricultural Management Practices on Soil Properties
 • Fates of Organic/Inorganic Pollutants in Soil Environment
 • Non-point Source Pollution and Management
 • Hazardous and Municipal Waste Treatment
 • Water Quality Modeling
 • Wastewater Treatment System
 • Environmental Technology
 • Environmental Remediation Technology
 • Waste Recycling and Utilization
 • Geographic Information System

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • Environmental Management and Policy
 • Environmental Management System and Life Cycle Analysis
 • Cleaner Technology
 • Carbon Footprint
 • Risk Assessment
 • Corporate Social Responsibility
 • Eco-products

ด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

 • Biology and Control of Invasive Non-indigenous Species
 • Aquatic Environment and Management
 • Restoration of Aquatic and Marine Ecosystem
 • Marine and Coastal Environment and Management
 • Terrestrial Ecology
 • Environmental Conservation

ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น
        Tokyo University of Agriculture, Yamaguchi University, University of Tsukuba, Kanazawa University

ประเทศจีน
        Pearl River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Science

ประเทศสหรัฐอเมริกา
        University of Missouri – Columbia, The Wright State University, Louisiana State University, University of Nebraska – Lincoln, Rutgers, The State University of New Jersey, Albion College

ประเทศอังกฤษ
        University of Surrey, University of Stirling, University of Liverpool 

ประเทศเยอรมัน
        Helmholtz-Centre for Environmental Research – UFZ, University of Freiburg

ประเทศเนเธอร์แลนด์
        University of Leiden

ประเทศฝรั่งเศส
        CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement หรือ French Agricultural Research Centre for International Development), INRA (Institut National de la Recherche Agronomique หรือ French National Institute for Agricultural Research)

ประเทศออสเตรเลีย
        University of the Sunshine Coast, University of Queensland

ประเทศโครเอเชีย
        University of Zagreb

ประเทศอิตาลี
        University of Pisa

นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมมีงานวิจัยในด้านสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯ มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาควิชาฯ สนับสนุนให้นิสิตทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ การกีฬา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม