ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วิจารย์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์“ คนแรก
18 / มี.ค. / 2567

🎊ขอแนะนำคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม มก.🎊

1. ดร. วิจารย์ สิมาฉายา นายกสมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม มก.
2. ศ.ดร. จำลอง โพธิ์บุญ อุปนายก คนที่ 1
3. นายเรวัต ลือเวศย์วณิช อุปนายก คนที่ 2
4. นายสัตตวุฒิ นภาลัย กรรมการ
5. ดร. มาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ กรรมการ
6. ผศ.ดร. อรอนงค์ ผิวนิล กรรมการ
7. ดร. ปรียาพร พรหมพิทักษ์ กรรมการ
8. นายทรงฤทธิ์ นนทนำ กรรมการ
9. ผศ.ดร. สุรีย์พร นิพิฐวิทยา กรรมการ
10. นายมนูญ แสงเพลิง กรรมการและเหรัญญิก
11. ผศ.ดร. ภาคภูมิ ชูมณี กรรมการและเลขานุการ
12. ผศ.ดร. ธนิศร์ ปัทมพิฑูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#คณะสิ่งเเวดล้อม#EnviKU#สมาคมนิสิตเก่าสิ่งแวดล้อม

แชร์