คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิจากคณะสิ่งแวดล้อม
01 / ก.ค. / 2564

ข่าวดี..ชาว ENVI รู้แล้วบอกต่อ !

👨‍⚖ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิจากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามสาขาวิชาดังนี้

👩‍🎓 ปริญญาตรี :
🌱 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) – หลักสูตรปรับปรุง 2559

👨‍🎓 ปริญญาโท :
🔭 วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) – หลักสูตรปรับปรุง 2543
🧪 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) – หลักสูตรปรับปรุง 2544

แชร์