คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น
28 / พ.ย. / 2566

🎉🎉คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น

(อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566

แชร์