คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ คณะสิ่งเเวดล้อม
12 / ธ.ค. / 2566

🎉🎉คณะสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ คณะสิ่งเเวดล้อม
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทบทความ 🏆
ในโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ Education & Tourism ”
ชื่อผลงาน “ การพัฒนาเครือข่ายและเเนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับระดับอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

แชร์