💐ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
13 / ก.ย. / 2565
🥳🎉🎉คณะสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับ💐ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
🏆เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนําเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภท POSTER PRESENTATION 👏👏👏
🌏จากเรื่อง “การศึกษาข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่พบในนํ้าอับเฉาเรือเดินทะเล”

🔮จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อทะเลท่ียั่งยืน
ระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน พ.ศ. 2565
แชร์