สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุม Kick Off โครงการ Environmental and Social Safeguards Criteria, Checklist, or Form for Natural Resource and Environmental Projects
14 / มี.ค. / 2567

📍 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุม Kick Off โครงการ Environmental and Social Safeguards Criteria, Checklist,
or Form for Natural Resource and Environmental Projects โดยมีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ และมี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเพชร มโนปวิตร ที่ปรึกษาคณะทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard) ผู้แทนจาก สผ. ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และนางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม

การ Kick Off โครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการโครงการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคู่มือกลางมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศต่อไป

แชร์