โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา2565
20 / ก.ค. / 2566

รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล

 • โครงงานเรื่อง การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียด้วยผงถ่านกัมมันต์ซึ่งสังเคราะห์จากลำต้นกล้วยผสมอัลจิเนตร่วมกับโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต
  นางสาวพิชญาภา  สืบนุสรณ์ และ นางสาวสรัลพร  ไทยมณี
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.มณีกาญจน์  อยู่เอี่ยม
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง กระถางชีวภาพจากผักตบชวาเพื่อการปลูกพืช
  นายไตรสรณ์  ธีรวุฒิ
  และ นายวิทวัส  ชัยชนะ
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  เสมวิมล
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รางวัลดีมาก จำนวน 4 รางวัล

 • โครงงานเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  นายนันทวุธ  แก้วจุ้ย และ นางสาวยศรินทร์ ทรดี
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง การดูดซับนิกเกิลด้วยแมกเนติกไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์จากเปลือกหอยเชอรี่
  นางสาวกัณธิมา  พุฒเพ็ง
  และ นางสาวนิชดา  เมฆ
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.มณีกาญจน์  อยู่เอี่ยม
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยพ่าน จังหวัดน่าน กับรูปแบบการเลี้ยงควายท้องถิ่น
  นางสาวเข็มอัปสร  แดงก่อเกื้อ และ นางสาวสุธีพร  บัลลังน้อย
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.สุธี  จรรยาสุทธิวงศ์
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง แนวทางการจัดการขยะรีไซเคิลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
  นางสาวณัฐกฤตา  โชควัฒนคุปต์ และ นางสาวศุภกานต์  ศรีอุบล
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  เสมวิมล
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

 • โครงงานเรื่อง แนวโน้มของสารมลพิษทางอากาศในจังหวัดลำปาง
  นางสาวทัตพร  ระวรรณ์วงษ์ และ นางสาวณัฐริกาญจน์  นาคไร่ขิง
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์  คล่องเวสสะ
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง การใช้คาร์บอไนซ์ลีโอนาร์ไดต์ดัดแปลงกระตุ้นเปอร์ซัลเฟต ในการบำบัดสไตรีนที่ปนเปื้อนในน้ำ
  นางสาวพิชามญชุ์  ยังผ่อง และ นางสาวเบญญาภา  สุดมลทิน
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์  โชคเจริญรัตน์
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง ผลของสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและเอนไซม์ยูริเอสที่สังเคราะห์และจากธรรมชาติต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  นางสาวพณัฐชา  ภู่ทรัพย์ และ นางสาวอภิสรา  ไขบุดดี
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  เพ่งธรรมกีรติ
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง การประเมินศักยภาพของกกอียิปต์ ธูปฤาษี และพุทธรักษา ในการบำบัดน้ำเสียจากการแช่ฟอกพืชเส้นใย
  นางสาวนลินี  เรียมสันเทียะ และ นางสาวสายธารทิพย์  หนูจีนจิต
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.สุธี  จรรยาสุทธิวงศ์
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเรื่อง สถานภาพพลาสติกบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี กับโอกาสการเป็นไมโครพลาสติก
  นางสาวกนกวรรณ  ตั้งคำ และ นางสาวปิยธิดา  แก้วแกมเงิน
  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เสมวิมล
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รับชมวีดีโอผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี้ 👇👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1S_Q3xxJcOQX4ZrHgbTiXr8QLYIo0X_gu?usp=drive_link

แชร์