🎉 👏👏ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี
21 / ก.ค. / 2565

รางวัลดีเด่น เงินรางวัลละ 6,000 บาท

☘ การกำจัดออกซีเตตราไซคลีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยคาร์บอนดอทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
🔰 โดย : น.ส.พรเพ็ญ โพธิ์ศรี และ นายรชต สายเปลี่ยน
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
☘ ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพ
🔰 โดย : น.ส.วราภรณ์ ชมมอญ และ น.ส.สุปวีณ์ จิตจันทร์
🔹อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ

รางวัลดีมาก เงินรางวัลละ 4,000 บาท

☘ Change of water quality in the kenaf retting process
🔰 โดย : น.ส.ยุวกานดา พลคชา และ น.ส.อจิรวดี ค้าซุง
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์
☘ การบำบัดสีย้อมรีแอคทีฟในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ถ่านชีวภาพแม่เหล็กเป็นตัวเร่ง
🔰 โดย : น.ส.ปาณิศา เฮ้งฉ้วน และ น.ส.พิมพ์ชนก รังสิยาวรานนท์
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์

☘ การบำบัดไดโคลฟีแนคในน้ำเสียด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ไบโอชาร์แม่เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
🔰 โดย : น.ส.ศุภิสรา เพ็งเผา และ น.ส.สุพิชญา อริยจินดาสกุล
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์

☘ การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดทุติยภูมิของฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) บริเวณใกล้ผิวดิน ด้วยองค์ประกอบคาร์บอน
🔰 โดย : น.ส.จุฑามาศ เรืองแดง และ น.ส.พาขวัญ นนพละ
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ

รางวัลชมเชย เงินรางวัลละ 2,000 บาท

☘ การใช้เปอร์ซัลเฟตในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารปนเปื้อนในกระบวนการไฟฟ้าเคมีที่ใช้ขั้วแอโนดดัดแปลง
🔰 โดย : น.ส.ญาณิสา รักชาติ และ นายนันท์ เหมะวิบูลย์
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ 
☘ การพัฒนาบล๊อกคอนกรีตด้วยจีโอพอลิเมอร์ที่ผสมเส้นใยธรรมชาติและโฟมพอลียูรีเทน
🔰 โดย : น.ส.ธนันท์พร เรืองโพธินันท์ และ น.ส.จันทกานต์ อู่ทอง
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
☘ ความชุกชุมและการแพร่กระจายของหอยตลับบริเวณหาดโคลนหน้าป่าชายเลนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
🔰 โดย : นายสิปปกร เชี่ยวภู่ และ นายกันต์ คเชนทร์ภักดี
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นฤชิต ดำปิน
☘ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในดิน และหน้าผิวดินของพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดนนทบุรี
🔰 โดย : น.ส.นพเก้า กิจสุวรรณรัตน์ และ น.ส.พิราภรณ์ แดนแก้ว
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

 ☘ ประสิทธิภาพของต้นอ้อเล็ก (Phragmites australis) ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบพืชกรองน้ำเสียและระบบพื้นที่ชุมน้ำเทียม
🔰 โดย : น.ส.ปนัดดา นาเครือ และ น.ส.ธีรารัตน์ แจ่มใจ
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์

 ☘ การจัดการขยะอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน บริษัทสมศักดิ์แกลง 1983 จำกัด
🔰 โดย : นายชลสิทธิ์ ถาวรวิสุทธิ์สกุล, น.ส.จุฑามาศ วงค์คำ และ น.ส.ชาลิสา ชะลุ่นทอง
🔹 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพวรรณ เสมวิมล
แชร์