การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr.Andreja Žgajnar Gotvajn
08 / มี.ค. / 2567

🔹 รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรและ ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr.Andreja Žgajnar Gotvajn ,
Dean of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana
ประเทศ Slovenia เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะสิ่งแวดล้อม
มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ Special Seminar 🌎🌱 “Contaminant removal by enhanced ozonation processes”
ให้กับนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และร่วมงานวิจัยกับรศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ ภายใต้ทุน Erasmus Mundus Action 1

แชร์