ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
29 / มิ.ย. / 2564
คณะสิ่งแวดล้อม “ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย” จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. 2564
โดยการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม และภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.แอน กำภู ณ อยุธยา


โครงการวิจัย : การพัฒนาประสิทธิภาพของสารออกซิแดนท์ปลดปล่อยช้าเพื่อกำจัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีนอล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ชูมณี


โครงการวิจัย : การเปลี่ยนแปลงของผงฝุ่นเขม่าดำและสภาพภูมิอากาศบริเวณใกล้ผิวดิน กรุงเทพมหานคร

แชร์