ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ และ อ.ดร. อรรถพล อ่างแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม และทีมวิจัย
01 / มี.ค. / 2567

🎊🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ และ อ.ดร. อรรถพล อ่างแก้ว
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม และทีมวิจัย
ที่สามารถตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร Marine Pollution Bulletin
(Q1: IF 5.😎 ซึ่งนอกจากจะเป็นวารสาร Tier 1 ในสาขา Aquatic Science และ สาขา Oceanography แล้ว
ยังติดอันดับสูงถึงอันดับที่ 7 และ 8 ของวารสารทั้งหมดในสาขา ตามลำดับ

งานวิจัยเป็นการประยุกต์องค์ความรู้จากหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น
ทางฟิสิกส์ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาวิธีเพื่อบำบัดไมโครพลาสติก
และทดสอบความเป็นพิษของน้ำต่อสิ่งมีชีวิตหลังการบำบัด 👏👏👏

แชร์