รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ นำเสนอผลการลดก๊าซเรือนกระจกและแบบฟอร์มการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย ในงานประชุมกลุ่มย่อย สผ.
21 / เม.ย. / 2565
วันพุธที่ 20 เม.ย. 65 รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอผลการลดก๊าซเรือนกระจก และแบบฟอร์มการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดดก๊าซเรือนกระจก
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอผลการลดก๊าซเรือนกระจก และแบบฟอร์มการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย และการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดย สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบติดตาม ประมวลผล และรายงานผลการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ที่สอดคล้องกับรูปแบบตาราง Common Tabular Format (CTF) และผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกต่อมาตรการต่าง ๆ ในสาขาการจัดการของเสีย ได้แก่ มาตรการการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi Aerobic Landfill) มาตรการการนำขยะอินทรีย์ไปหมักแบบไร้อากาศ(Anaerobic Digestion) และมาตรการการนำขยะอินทรีย์ไปบำบัดเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment) โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ นำเสนอความสำคัญของ CTF ต่อการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายใต้ความตกลงปารีส รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ นำเสนอแนวทางการรายงานข้อมูล สำหรับการรายงานติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในรูปแบบ CTF และนายพีรเดช ภาคพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC Tracking system) มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ110 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจก

แชร์