🌏คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งที่อยู่อาศัย 🍃บริการจากระบบนิเวศ และการประมง ด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย
04 / มี.ค. / 2565

เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ซึ่งจัดโดย สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และการประมง ด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย โดยมีนางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวนวันละ 50 คน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การติดตามข้อมูลตัวชี้วัด และสรุปแนวทางการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และการประมง 2) การติดตามข้อมูลตัวชี้วัด และสรุปแนวทางการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

credit : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์