คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะฯ กับหน่วยงาน สผ. ครั้งที่ 1,2
21 / เม.ย. / 2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดย สผ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย เพื่อประกอบการจัดทำ EPI ของประเทศไทย

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะฯ

แชร์