🌳สผ. และ มก. ร่วมจัดประชุมกลุ่มย่อยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม
02 / มี.ค. / 2565

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผอ.กยผ. กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวนประมาณ 50 คน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การติดตามข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม และ 2) การเสนอค่าทดแทน (Proxy) โดยใช้ข้อมูลของประเทศไทย และสรุปแนวทางการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

โดยการประชุมกลุ่มย่อยนี้ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยแบ่งการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย ๒) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม ๓) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และการประมง

ที่มา : facebook page สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263018976008523&id=100069012676128&sfnsn=mo

แชร์