ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับพระทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
31 / มี.ค. / 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวันสุดท้าย

โดยในวันนี้ 💐🎖ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตร ได้รับการยกย่องเชิดชู เป็น “เกษตราภิชาน” ประจำปี พ.ศ. 2565 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเครื่องหมายเกษตราภิชาน พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

💐🎓 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ประพฤติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

เครดิต : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์