รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มก. เข้าร่วมโครงการ TCP/THA/3802
08 / มิ.ย. / 2565
❇️ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเชิญเข้าร่วมโครงการ TCP/THA/3802 : Technical assistance for measuring and monitoring progress towards select sustainable development goals: Food Loss (SDG 12.3.1.a) and sustainable agriculture (SDG 2.4.1) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง FAO และ สวก. ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญ ระดับชาติ ด้าน Food Loss”

❇️ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65 มีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินความสูญเสียอาหาร อ้างอิงวิธีการสุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูล และคำนวณดัชนี National/Global Food Loss Index ตาม FAO guideline โดยผู้เชี่ยวชาญ FAO ให้กับ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
คณะนักวิจัย สวก. (มก. มช. มจธ. และ สวทช.)
สวก.

❇️ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ
🔷 Overview Food Loss Assessment in Thailand
🔷 Sampling plan case studies (Chicken, Shrimp)
แชร์