Vgreen คณะสิ่งแวดล้อม มก. ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อกำหนดฉลาก CIRCULAR MARK เป็นครั้งแรกในโลก
30 / มิ.ย. / 2565

Vgreen คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อกำหนดฉลาก CIRCULAR MARK เป็นครั้งแรกในโลกโดยประเทศไทย และให้การรับรอง 30 บริษัท 376 ผลิตภัณฑ์ เสร็จสิ้น ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย บพข. (สิ้นสุด พ.ค. 2565) พร้อมกับได้ส่งมอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาสู่มาตรฐานและระบบรับรองระดับชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ฉลาก CIRCULAR MARK เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก

รับฟังการสัมภาษณ์พิเศษผ่าน link https://fb.watch/dYZcn6_FT_/

โดยวิทยากร :

• รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ Vgreen 

• ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน

• นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ คณะทำงาน กกร. ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผู้สนใจขอรับการรับรองฉลาก CIRCULAR MARK สอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

#CircularMark #CircularEconomyInAction

#TEI

credit FB : Kasetsart University https://fb.watch/dY_c6X03vK/

แชร์