โครงการพบผู้ปกครองนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม กพส. ปีการศึกษา 2565
30 / มิ.ย. / 2565 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำหนดการ

โครงการพบผู้ปกครองนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-11.30 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ WebExik

08.30-09.00 น. ผู้ปกครองทะยอยเข้าระบบออนไลน์

09.00-09.05 น. วิดีโอแนะนำคณะสิ่งแวดล้อม

09.05-09.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 

09.15-09.25 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร รองคณบดีประจำวิทยาเขต กำแพงแสน กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน

09.25-09.35 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชา ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับ และให้ข้อมูลด้านกิจการนิสิต 

09.35-09.55 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีแลการจัดการสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

09.55-10.15 น. อาจารย์ ดร.นพวรรณ เสมวิมล ผู้แทนภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

10.15-11.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “ตลาดแรงงานและโอกาสในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม” โดยนิสิตเก่า คุณภาสิษฏ์  ไชยศร ผู้จัดการส่วนสนับสนุนเทคนิคสิ่งแวดล้อม บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และ คุณอาทิตย์พงษ์ สุทธิรักษ์ งานกิจการเพื่อสังคม บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

11.00-11.30 น. ช่วงตอบคำถามและเสร็จสิ้นโครงการ

แชร์