TCAS 65 สมัครเรียนคณะสิ่งแวดล้อม มก.กำแพงแสน📌รอบ Portfolio ครั้งที่ 1
08 / พ.ย. / 2564 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียด

TCAS 65 คณะสิ่งแวดล้อม มก.กำแพงแสน

👉รอบ Portfolio: ครั้งที่ 1 รับ 20 ที่นั่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 64 นี้!!
📌รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admission.kps.ku.ac.th

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
5. มีประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านสิ่งแวดล้อมความยาวไม่เกิน 10 หน้า

เกณฑ์การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

🌱 Portfolio 70%
1.) ความครบถ้วน สมบูรณ์ ของประวัติผู้สมัคร (10%)
2.) เป้าหมายในการเรียนสาขาวิชาที่สมัคร (30%)
3.) กิจกรรมที่เข้าร่วม (40%) : กิจกรรมเชิงวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมระดับโรงเรียน ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

🌱ผลการเรียน 30%

ปฏิทินการรับสมัคร
  • รับสมัครออนไลน์ https://admission.kps.ku.ac.th : 1-30 พ.ย. 64
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 1-30 พ.ย. 64
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://admission.kps.ku.ac.th : 13 ธ.ค. 64
  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 17 ธ.ค. 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 24 ม.ค. 65
  • ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ในระบบ Mytcas.com ของ ทปอ. : 7-8 ก.พ. 65
แชร์