พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปี 65
09 / มิ.ย. / 2565 สํานักงานเลขานุการ
รายละเอียด

😄กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565

🗓 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 🕣 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม

(นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 บางเขนและกำแพงแสน และนิสิตบัณฑิตศึกษา)

08.30 – 09.00 น. นิสิตลงทะเบียน

09.00 – 09.05 น. วิดีโอแนะนำคณะสิ่งแวดล้อม

09.05 – 10.00 น.

  • ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
  • รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และกล่าวแนะนำภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. นิสิตใหม่พบคณาจารย์สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ ดร.นฤชิต ดำปิน หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ภาควิชาฯ

  • แนะนำคณาจารย์
  • แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม บางเขน และกำแพงแสน
  • แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(นิสิตใช้สถานที่ ห้อง 205 คณะสิ่งแวดล้อม)

10.30 – 12.00 น. นิสิตใหม่พบคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ภาควิชาฯ

  • แนะนำคณาจารย์
  • แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บางเขน และกำแพงแสน
  • แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

(นิสิตใช้สถานที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. แนะนำสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม  ตรวจสุขภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และรับประทานอาหารว่าง ณ คณะสิ่งแวดล้อม

แชร์