🥡โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ครั้งที่ 3-สำหรับสถานศึกษาทั่วไป
30 / ต.ค. / 2564 สํานักงานเลขานุการ
วัน-เวลา

🗓 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
🕓 14.00 – 16.00 น.
🖥 ระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

กำหนดการ
14.00-14.30 น.

นิสิตลงทะเบียนออนไลน์

14.30-14.35 น.

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการอบรม

14.35-14.50 น.

🥡 การบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องขยะและสถานการณ์ของขยะ”โดย

  • ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
14.50-15.05 น.

♻️ การบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติก”โดย

  • อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
  • คุณสยุมพร เหล่าวชิระสุวรรณ
    บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
15.05-15.20 น.

💰 การบรรยายในหัวข้อ “พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน”โดย

  • คุณศศิโณทัย โรจนุตมะ และ คุณจันทรสยาม สมในธรรม
    บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
15.20-16.00 น.

💬 ช่วงถามตอบและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ

 

👉โปรดแสกน QR Code เพื่อเข้าฟังบรรยายในวันที่อบรม

แชร์