🐘 World Elephant Day, Aug.12th
09 / ส.ค. / 2564 สํานักงานเลขานุการ

วันที่ 12 สิงหาคม นอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ยังตรงกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันนั่นก็คือ วันช้างโลก (World Elephant Day)


วันช้างโลก
(World Elephant Day) ประกาศขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักต่อคนทั่วโลกให้หันมาร่วมกันอนุรักษ์ ช้างเอเชีย และช้างแอฟริกา ที่ปัจจุบันกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการถูกล่าเพื่อนำงามาทำเป็นเครื่องประดับ การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง

ช้างป่าถือว่ามีความสำคัญทางระบบนิเวศ และสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าต่างๆ อีกมากมาย เช่น เป็นสัตว์เบิกนำสร้างเส้นทาง สร้างแหล่งน้ำโดยใช้งาขุดเจาะดินตามโป่งดินให้สัตว์อื่นมีแหล่งน้ำใช้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืช ไปยังส่วนต่างๆ ของผืนป่าผ่านการขับถ่ายอีกด้วย

ดูสถานะของประชากรช้างเอเชีย : https://www.iucnredlist.org/species/7140/45818198

ดูสถานะของประชากรช้างแอฟริกา : https://www.iucnredlist.org/species/181007989/181019888

ข้อมูลอ้างอิง เพจเฟซบุ๊ค มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,เพจเฟซบุ๊ค บดินทร์ จันทศรีคํา, ผู้จัดการออนไลน์

แชร์