การบรรยายพิเศษ งานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มก. กพส.
27 / พ.ย. / 2564 สํานักงานเลขานุการ
รายละเอียด
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ งานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 🗓 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์

👉 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ลิงค์ bit.ly/kpsconf18 (Meeting number: 2519 632 8947 Password: kps-conf18)

📌 โดยสามารถดูรายละเอียดในสูจิบัตร ได้ที่เว็บไซต์ https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

📌
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โทร.092-2693377 หรือ E-mail : kpspic@ku.ac.th

โดยการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
แชร์