แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน
24 / มิ.ย. / 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมได้ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
  2. ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
  3. อ.ดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร

โดยนิสิตสามารถดูประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้

แชร์