ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตร่วมพิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม กพส. ปีการศึกษา 2566
30 / มิ.ย. / 2566 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตกำแพงแสนปีการศึกษา 2566
  ห้องเธียร์เตอร์  ชั้น  1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30-14.00 น.

แชร์