💐ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตร่วมพิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม กพส.
31 / ส.ค. / 2565 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตกำแพงแสนปีการศึกษา 2565
  ห้องเธียร์เตอร์  ชั้น  1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 12.30 – 14.00 น.

แชร์