กำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 / ก.ย. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

*หากกรณีฝึกซ้อมครั้งที่ 2 ประเมินไม่ผ่าน จะมีการฝึกซ้อมย่อยเพิ่มเติม ฝึกซ้อมย่อยรอบที่ 3 เวลา 13.00-13.45น.

มาตราการป้องกันโรคโควิด
• วันซ้อมย่อย แจกชุดตรวจ ATK (ให้นำไปตรวจที่บ้าน และส่งผลตรวจผ่านระบบ online ภายใน 24 ชั่วโมง
ก่อนเวลานัดหมาย) วันที่ 12 ตุลาคม 66 เวลา 09.00 น.
 วันรับพระราชทานฯ ยืนยันการส่งผลตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) ผ่านระบบ online

แชร์