คณะสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท – เอก
26 / เม.ย. / 2564 สํานักงานเลขานุการ

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี)
• วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) : M.S.(Environmental Technology and Management)
• วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) : M.S.(Environmental Science)

หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)
• ปร.ด.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) : Ph.D.(Environmental Technology and Management)
• ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) : Ph.D. (Environmental Science)

หลักสูตรปริญญาโทควบเอก (หลักสูตร 5 ปี)
• ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม : Ph.D. (Environmental Technology and Management)
• ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : Ph.D. (Environmental Science)

สามารถเลือกแผนการเรียน
• Coursework + Research
• Research อย่างเดียว

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม
– ทุนสำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะสิ่งแวดล้อม
– ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาคณะสิ่งแวดล้อม
– ทุนวิจัยจากภาควิชา

สมัครได้ตลอดปีการศึกษาได้ที่ : www.grad.ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (สำหรับสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
โทร : 02 579-3877  อีเมล : tunlawit.s@ku.th
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
โทร : 080 455 4242,  Line ID : 1loveku  อีเมล : thanitku58@gmail.com
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร : 02 942-8445-9 ต่อ 229, 225 อีเมล : fgra@kanita-tku-th

เผยแพร่วันที่ 26/4/64

แชร์