บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โรงเรียนราชินีบน
26 / ก.ย. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ชั้น 6 ห้อง 606 คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ

 • 09.00 – 09.30 น.        ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุมชั้นลอย  อาคาร EV1  คณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 09.30 – 09.45 น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  และกล่าวแนะนำผู้บริหารจากคณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนราชินีบน ดังนี้
  รศ.ดร.ตุลวิทย์  สถาปนจารุ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
  ดร.เย็นฤทัย  จงถนอม  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน
  รศ.ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ 
  อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม พยานฝ่ายคณะสิ่งแวดล้อม
  นางสาวนรรัตน์ รุกขมธุร์  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พยานฝ่ายโรงเรียนราชินีบน
 • 09.45 – 10.00 น.        พิธีกรเชิญผู้บริหารกล่าวถึงความเป็นมาและความพร้อมในการร่วมมือ Opening Speech
  รศ.ดร.ตุลวิทย์  สถาปนจารุ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
  ดร.เย็นฤทัย  จงถนอม   
  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน
 • 10.00 – 10.15 น.     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • 10.15 – 10.30 น.      คณะผู้บริหารมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน
แชร์