หลักสูตรของคณะสิ่งเเวดล้อม มก.
13 / มิ.ย. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

หลักสูตรคณะสิ่งเเวดล้อม ที่ได้รับรองคุณวุฒิจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

หลักสูตรปริญญาตร(หลักสูตร 4 ปี)
• วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) : B.S. (Environmental Science and Technology)
• วท.บ.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) : B.S. (Environmental Management)

 หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 3 ปี)
• วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) : M.S. (Environmental Technology and Management)
• วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) : M.S.(Environmental Science)

หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)
• ปร.ด.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) : Ph.D.(Environmental Technology and Management)
• ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) : Ph.D. (Environmental Science)

แชร์