VGREEN, KU ร่วมกับ TISI เปิดตัวโครงการวิจัย บพข. รับสมัครบริษัทนำร่อง 30 แห่งเข้าร่วมโครงการ
25 / ก.ค. / 2565 สํานักงานเลขานุการ

วันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้อง Ballroom A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส VGREEN, KU ร่วมกับ TISI จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการวิจัย บพข. มุ่งเป้าในการยกระดับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การประยุกต์ใช้จริงตามข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ รวมทั้ง พัฒนาผู้มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษา พัฒนาผู้ตรวจประเมิน หน่วยรับรอง สู่มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 ข้อกำหนด (มาตรฐานเลขที่ มตช. 2 เล่ม 2 –2564) ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการรับรองว่าองค์กรมีการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยคำนึงถึงการหมุนเวียนของวัสดุ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการทำการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของประเทศไทย ในงานสัมมนา มีการอธิบายรายละเอียดที่มาของการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน มตช. เล่ม 2 และการตีความข้อกำหนดแต่ละข้อ นอกจากนี้ มีการประกาศรับสมัครบริษัทนำร่อง 30 แห่ง เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับคำปรึกษาทางเทคนิคในการดำเนินการตามข้อกำหนดระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้ง รับการตรวจประเมินภายนอกเพื่อให้ได้การรับรอง

“ประเทศไทย พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเป็นแนวทางเชิงปฏิบัติให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย CIRCULAR ECONOMY ให้เป็นรูปธรรม งานสัมมนานี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 148 คน จาก 71 บริษัท ทำให้เห็นว่า ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และ 30 บริษัทแรกของประเทศไทย กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์สู่การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นลำดับต้น ๆในระดับภูมิภาคและโลก” (รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ VGREEN, KU หัวหน้าโครงการฯ กล่าว)
.

สอบถามเพิ่มเติม
รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (หัวหน้าโครงการ)
rattanawan.m@ku.th
พณิช จันทจรูญพงษ์ (ผู้ประสานงานโครงการ)
cems.vgreenku@gmail.com
086-9014759
.
#CEMS #CircularEconomyManagementSystem
#ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร #มาตรฐานมตชเล่ม2
#PMUC #TISI #VgreenKU
แชร์