รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
ตำแหน่งทางวิชาการ  คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • คณบดีคณะสิ่งเเวดล้อม
  • รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Natural Resource Sciences) University of Nebraska, USA
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการพื้นที่ปนเปื้อน
  • วิทยาศาสตร์ของดินและน้ำ

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ
  • ห้องคณบดี สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
  • ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ห้อง 411 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  อีเมล

  fscitus@ku.ac.th
  tunlawit.s@ku.th

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ext. 001


 • งานวิจัย

  1. Publications ดาวน์โหลด
  2. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด