นางสาวลลิตา ชุริวัน
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษา
  ปริญญาตรี

  วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน