นายเจษฎา มณีวงษ์
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  อีเมล

  jesada.man@ku.th

  โทรศัพท์
  -