ดร.อรรถพล อ่างแก้ว
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเเละการจัดการสิ่งเเวดล้อม
  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท
  • วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาเอก
  • ปร.ด. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำ และน้ำเสีย
  • การพัฒนาวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยานาโนร่วมกับกระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูงเพื่อการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน
  • การกำจัดสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ
  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีเเละการจัดการสิ่งเเวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  อีเมลล์

  athaphon.angk@ku.ac.th

  โทรศัพท์