นางสาวเพชรรัตน์ พิลาชัย
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  การศึกษา
  • ปริญญาตรี (วท.บ.) ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท (พ.ร.บ.) ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล

  ecprp@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  025792946 ต่อ 017