ดร.ภาคิน มาสกุลรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
 • ประวัติ

  อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี

  Bachelor of Science (B.Sc) Geographical Biogeosciences, The University of Brithish Columbia (UBC), Canada

  ปริญญาโท

  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปริญญาเอก

  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  คณะสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  อีเมล

  parkin.mas@ku.th

  โทรศัพท์

  089-506-5608