ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • B.S. (Agricultural Science) Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
  ปริญญาโท
  • M.S. (Environmental Science), University of Tsukuba, Japan
  • M.Eng. (Urban and Regional Planning), University of Tsukuba, Japan
  ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Urban and Environmental Systems Engineering), University of Tsukuba, Japan
  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • เทคโนโลยีสะอาด
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

 • ติดต่อ

  ที่อยู่ติดต่อ

  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อม

  อีเมลล์

  fscijkm@ku.ac.th
  fscijkm@hotmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3877 ต่อ 415

  ไฟล์ประวัติแนบ

 • งานวิจัย

  1. BSc projects’ supervision ดาวน์โหลด
  2. Publications ดาวน์โหลด